ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน
26 ก.พ. 62 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ป.6
ฝ่ายวิชาการ
19 มี.ค. 61 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6 - ม.3
พัฒนาผู้เรียน
14 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61 สอบปลายภาค/ปลายปี ปีการศึกษา 2/2560
ฝ่ายวิชาการ
09 ก.พ. 61 ถึง 12 ก.พ. 61 แข่งทักษะวิชาการระดับชาติ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net ปี2560
19 ม.ค. 61 สอบธรรมฯ ชิงทุน
17 ม.ค. 61 ถึง 18 ม.ค. 61 สอบกลางภาค 2/2560
16 ม.ค. 61 วันครูแห่งชาติ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
28 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 กีฬากลุ่ม ฯ ที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560
11 พ.ย. 60 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2560
01 พ.ย. 60 วันเปิดภาคเรียน
23 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาทุ่งจะได้จัดงานปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 23 มีนาคม  2560 นี้ ที่ร.ร.บ้านนาทุ่ง
22 มี.ค. 59 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ป.3
18 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และป.6
10 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2558
29 ม.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 59 งานศิลปหัถกรรมระดับชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ.โรงเรียนบางบัวทอง
ชุดนักเรียน วิชาการ
26 ม.ค. 59 ถึง 28 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
16 ม.ค. 59 วันครู 59
ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม
13 ม.ค. 59 ถึง 14 ม.ค. 59 กำหนดสอบกลางภาค 2/2558
โรงเรียนบ้านนาทุ่งจัดการสอบกลางภาค 2/2558 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกาาและสอบเก็บคะแนนของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ในวันที่  13 - 14  พ.ศ. 2559
ชุดนักเรียน วิชาการ
08 ม.ค. 59 วันเด็กแห่งชาติ 2559
อบต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลผักไหม  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ.โรงเรียนบ้านนาทอง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8 มกราคม 2559
21 ส.ค. 58 กิจกรรมวันอาเซียน 2558
กลุ่มสาระสังคม ฯ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สอบกลางภาคปีการศึกษา 1/2558
ชุดนักเรียน วิชาการ
11 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 สอบปลายปี ปลายภาคเรียนที่ 2/2557
ด้วยฝ่ายวิชาการจะได้ดำเนินจัดการสอบปลายปี  ปลายภาคเรียนที่ 2/2557
ในวันที่ 11 12  มีนาคม  2558
วิชาการ
13 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมวันสำคัญ
07 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2557
ด้วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง  จะได้จัดการสอบกลางภาค  ปีการศึกษา  2557 
เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผล  ของการเรียนการสอนในครึ่งภาคเรียนที่ 1
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ส่วนในระดับประถมศึกษา จัดให้มีการสอบ
เพื่อเก็บคะแนนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม วันทที่ 8 - 10 กรกฎาคม  2557
ชุดสุภาพ งานคุณธรรม จริยธรรม
12 เม.ย. 57 ถึง 14 เม.ย. 57 ผ้าป่าโรงเรียน
ในวันที่ 12 - 14  เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ได้จัดงานผ้าป่ารวมน้ำใจศิษย์เก่า  เพื่อนำเงินมาสร้างกำแพงรั้วคอนกรีต  โดยในวันที่ 13 เมษายน  เวลา 20.00  น.  เป็นต้นไป  จะได้ชมการแข่งขันชกมวยไทย  ณ.สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
10 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 สอบปลายปี ปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2556
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านนาทุ่งได้กำหนดการสอบปลายปี ปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 10 -  11  มีนาคม  2557 

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2556
กีฬาภายใน  ปีการศึกษา  2556
ร.ร.บ้านนาทุ่ง / ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
23 ธ.ค. 56 วันครีสต์มาส
กิจกรรมวันครีสต์มาส
ร.ร.บ้านนาทุ่ง / ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
06 ธ.ค. 56 ทัศนศึกษา
วันที่ 6 พฤศจิกายน  2556 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  จะได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาภายในจัง หวัดศรีสะเกษ
15 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 สอบกลางภาคปีการศึกษา 1/2556
ด้วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านนาทุ่งจะได้ดำเนิการสอบกลางภาคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ในวันที่ 15-16  สิงหาคม  2556  ตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน  จึงแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบและเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบครั้งนี้

ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดงานวันแม่ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของแม่และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านนาทุ่งจะจัดกิจกรรมวันแม่นี้  ในวันที่  9  สิงหาคม  2556 
ชุดนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
12 มิ.ย. 56 ถึง 13 มิ.ย. 56 กีฬาคัดตัวแทนตำบลผักไหม
กีฬาคัดตัวแทนตำบลผักไหม  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งคัดกลุ่มเครือข่าย ฯ ที่ 13
เพื่อแข่งขันกีฬาเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2556
06 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
ครูใสุชุดตรวจการ / นักเรียนชุดนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
26 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 รับวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนจบ ม. 3 และนักเรียนจบ ป. 6
.ให้นักเรียนที่จบการศึกษา  ม. 3  และ ป. 6   รับวุฒิการศึกษา ( ปพ. 1 )  
ระหว่างวันที่  26  มีนาคม  2556 -  29  มีนาคม  2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายทะเบียน
15 มี.ค. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งจะได้จัดงานปัจฉิมนิเทศน์แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ของปีการศึกษา 2555  ในวันที่  15  มีนาคม  2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชการ
07 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 สอบปลายภาค สอบปลายปี ปีการศึกษา 2255
ฝ่ายวิชการโรงเรียนบ้าานนาทุ่งจะได้ทำการสอบวัดผลปลายภาคปีการศึกษา 2 / 2555
ของนักเีรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  และสอบวัดผลปลายปีของปีการศึกษา 2555
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในวันที่   7 - 8  มีนาคม   2556
ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
06 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี งานพัฒนาผู้เรียน
02 ก.พ. 56 สอบโอเน็ต
วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2556  เป็นการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
สนามสอบโรงเรียนบ้านจานแสนไชย
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน วิชาการ
17 ม.ค. 56 ถึง 18 ม.ค. 56 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2 / 2556
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  โดยฝ่ายวิชาการได้กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2 / 2555   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   และสอบเก็บคะแนนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ในวันที่ 17 - 18  มกราคม  2556
ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนกำหนด ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 56 วันครูแห่งชาติ
ในวันที่  16  มกราคมของทุกปี  เป็นวันครู    เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธ  ที่16  มกราคม   2556
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
วันที่  11  มกราคม  2556  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  จะได้จัดกิจจกรรมวันเด็กประจำปี  2556  มีรายการแสดงจากเด็กนักเรียน  การตอบปัญหาชิงรางวัล  และอื่น ๆ อีกมากมาย
31 ธ.ค. 55 วันสิ้นปี

25 ธ.ค. 55 ถึง 27 ธ.ค. 55 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555
นที่ 25 - 27  ธันวาคม  2555  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง จะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555
หมวดพลศึกษา
06 ธ.ค. 55 ถึง 07 ธ.ค. 55 แข่งทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม  2555  โรงเรียนบ้านนาทุ่งจะได้นำเด็กหญิงผกามาศ  กระสังข์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รายการนักข่าวรุ่นเยาว์ที่จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งระดับประเทศต่อไป
จังหวัดชัยภูมิ วิชาการ