ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

        ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านนาทุ่งนักเรียนต้องมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  สภาพแวดล้อมงามตา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ลำเลียงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ใส่ใจพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน