ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านนาทุ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ระดับมัธมศึกษาปีที่ 3