ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย .ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 324.37 KB 801
รายชื่อนักเรียน 10 มิย.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.51 KB 849
รายชื่อนักเรียนและแบบประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 282.02 KB 829
ชื่อนักเรียนน้ำหนักส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์ ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.47 KB 862
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 ( ชื่อพ่อแม่ เลขบัตร ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.65 KB 901
คำสั่งปพ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 1477
น้ำหนักส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์ นร.ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.91 KB 854
ราชชื่อนักเรียนปี 2560 แบบมีชื่อพ่อแม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.02 KB 1004
รายชื่อนักเรียนและแบบประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2/2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 166.37 KB 898
บันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.93 KB 859
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 1047
สื่อการสอนภาษาอังกฤษตามแนวโรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานeng24 Word Document ขนาดไฟล์ 18.55 KB 857
งานวิชาการ
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 807
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 811
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 812
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 813
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 817
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 812
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 809
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 815
Logbook 858
ปพ.6 ม.3 ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.2 MB 841
ปพ.6 ม.2 ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 847
ปพ.6 ม.1 ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 843
ปพ.5 ชั้น ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 864
ปพ.5 ชั้น ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 853
ปพ.5 ชั้น ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 855
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 877
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 853
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 854
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 854
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 823
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 822
อื่นๆ
แบบประเมินตนเอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.77 KB 878
กรอกอ่านเขียนป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 823
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.97 KB 826
โครงการครูอุทัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.33 KB 853
แผนจัดกิจกรรมตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 963
SSR ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 142.61 KB 877
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 879
แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 902
หลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 609 KB 1027
ระเบียบแถว Word Document ขนาดไฟล์ 819.5 KB 4681
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 882
เอกสารลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 1349
ปกแฟ้มรร.ส่งเสริมสุขภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 929.58 KB 850
แผนฯ โรงเรียนบ้าานาทุ่ง Word Document ขนาดไฟล์ 35.89 KB 982
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.72 KB 859
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 875
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.07 KB 952
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 880
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 863
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 869
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.65 KB 856
เอกสารแผนและใบยืมเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.74 KB 904
เบิกเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.68 KB 931
น้ำหนัก ส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 1713
หนังสือออก Word Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 1041