ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินตนเอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.77 KB 101
กรอกอ่านเขียนป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.47 KB 51
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 87.97 KB 49
โครงการครูอุทัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.33 KB 78
แผนจัดกิจกรรมตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 181
SSR ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 142.61 KB 105
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 104
แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 132
หลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 609 KB 124
ระเบียบแถว Word Document ขนาดไฟล์ 819.5 KB 153
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 97
เอกสารลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 153
ปกแฟ้มรร.ส่งเสริมสุขภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 929.58 KB 78
แผนฯ โรงเรียนบ้าานาทุ่ง Word Document ขนาดไฟล์ 35.89 KB 208
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.72 KB 87
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 102
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.07 KB 178
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 110
โครงการอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 91
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 100
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.65 KB 87
เอกสารแผนและใบยืมเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.74 KB 133
เบิกเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.68 KB 163
น้ำหนัก ส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 935
หนังสือออก Word Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 269
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย .ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 324.37 KB 25
รายชื่อนักเรียน 10 มิย.ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 288.51 KB 74
รายชื่อนักเรียนและแบบประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 282.02 KB 56
ชื่อนักเรียนน้ำหนักส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์ ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.47 KB 89
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 ( ชื่อพ่อแม่ เลขบัตร ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.65 KB 125
คำสั่งปพ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 608
น้ำหนักส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์ นร.ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.91 KB 80
ราชชื่อนักเรียนปี 2560 แบบมีชื่อพ่อแม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.02 KB 184
รายชื่อนักเรียนและแบบประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2/2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 166.37 KB 126
บันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.93 KB 86
ใบสมัครเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 275
สื่อการสอนภาษาอังกฤษตามแนวโรงเรียนประชารัฐ
รายงานผลการดำเนินงานeng24 Word Document ขนาดไฟล์ 18.55 KB 81
งานวิชาการ
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 38
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 40
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 42
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 37
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 44
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 39
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 38
แผนวิชาเพิ่มเติมต้านทุจริต ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 45
Logbook 84
ปพ.6 ม.3 ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.2 MB 70
ปพ.6 ม.2 ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 68
ปพ.6 ม.1 ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 76
ปพ.5 ชั้น ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 97
ปพ.5 ชั้น ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 81
ปพ.5 ชั้น ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 96
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 110
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 91
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 92
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 90
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 63
ปพ.5 ปพ.6 ชั้น ป.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 64