ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านนาทุ่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879625646
อีเมล์ : Chitnarong100@gmail.com