ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย บัวจูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านนาทุ่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-ปัจจุบัน