ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวรรณพร พุฒเส็ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางอำพร กิตติจิรอนันชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายชินวร ชูกำแพง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0