ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุภาพร เกตุสินรังสรรค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอำไพ ผักไหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1