ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสำราญ วงค์จอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิรทิปต์ ผาธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางปาริชาติ หลักเพชร
ครู คศ.1