ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์ 3

นายเสมอ ครุฑเครือ