ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว / พนักงานราชการ

นางอำไพ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ภักดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายภัทรภร เกษบุรมย์
ครูอัตราจ้าง