ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ทั้งหมด

นายสมหมาย บัวจูม ( คศ.3 )
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชรินทร์ สุขศิริ ( คศ. 3 )
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุภาพร เกตุสินรังสรรค์ ( คศ. 3 )
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายรังสรรค์ พิมาลัย ( คศ. 3 )
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอำพร กิตติจิรอนันชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายรังสรรค์ พิมาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอำไพ ผักไหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอุทัย กุลัพบุรี
ครู คศ.2

นายสำราญ วงศ์จอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาหร่าย จันทร์อ่อน
ครู คศ.3

นายธนาชัย การะเกษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจิรทิปต์ ผาธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริพร หาดคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโยทะกา บัวจูม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางปาริชาติ หลักเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอำไพ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ภักดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเสมอ ครุฑเครือ
ช่างครุภัณฑ์ 3