ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทัย กุลัพบุรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1