ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทัย กุลัพบุรี
ครู คศ.2