ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชรินทร์ สุขศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศิริพร หาดคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1